Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
Primarna prevencija
ponedeljak, 26 januar 2009 17:49


Pod preventivnim radom podrazumevaju se intervencije pre nego što se pojavi zdravstveni problem, što znači prekidanje mreže uzročno posledičnih veza koje dovode do zdravstvenog i socijalnog problema. Primarna prevencija se bavi uticajima na ponašanje i stavove ciljnih
grupa. To obuhvata motivaciju ljudi da promene svoj način života u željenom pravcu.

 

Iz Nacrta startegija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2008. do 2012. godine:

 3.1 Primarna prevencija

            Primarna prevencija ima za cilj promovisanje života bez droga i sprečavanje korišćenja droga, naročito kod mladih.

            Primarna prevencija može biti opšta, selektivna i indikovana, zavisno od toga da li je usmerena na celokupnu zajednicu, određene populacione grupe (u predškolskim ustanovama, školama, porodici, radnoj sredini i sl.) i pojedince ili grupe pod povećanim rizikom (vozači, piloti, zdravstveni radnici, vojnici, deca u domovima bez roditeljskog staranja, zatvorenici i dr.).

            Ciljevi jesu:

            1) smanjiti broj novih korisnika droga;

            2) sprečiti ili odložiti prvi kontakta sa drogom;

            3) podići nivo svesti pojedinca i društva o rizicima od droga;

            4) mobilisati zajednicu u borbi protiv droga;

            5) promovisati život bez droga.

            Porodica

            Edukacija roditelja i staratelja je vrlo važan segment na polju primarne prevencije. Osim osnovne edukacije roditelja o drogama, neophodno je osposobljavanje roditelja za dobru komunikaciju sa decom i jačanje sposobnosti porodice za rešavanje kriznih momenata. Porodica treba da pruži uslove za zdravo odrastanje dece, njihovo informisanje i donošenje odgovarajućih odluka.

            Uz programe edukacije o uspešnom roditeljstvu, programe za razvoj socijalnih veština mladih, kao i programe za osnaživanje dece i mladih, kao i njihovih porodica neophodno je formiranje porodičnih savetovališta ili centara koji bi imali savetodavno - informativnu ulogu.

            Specifični cilj:

            - podići nivo znanja roditelja i staratelja o štetnom uticaju droga.

            Mere (aktivnosti):

            - edukacija roditelja i staratelja o drogama kroz rad stručnih saradnika u školama;

            - unapređenje savetodavnog rada u ustanovama primarne zdravstvene zaštite i motivisanje zdravstvenih radnika za rad sa roditeljima i starateljima;

            - razvijanje asertivne komunikacije roditelja sa decom;

            - jačanje tehnika i sposobnosti za rešavanje problema i kriznih situacija u porodici.

            Predškolske i školske ustanove

            Bazični princip je uključenje predškolskih i školskih ustanova, kao celine, odnosno zajedničko učešće nastavnika, roditelja i dece u programima prevencije koji treba da su informativnog i edukativnog karaktera. Programi treba da budu prilagođeni uzrastu dece i prijemčivi, a takođe ih je nužno usmeriti i na rano indentifikovanje rizične grupe dece za koje treba razviti zaštitne preventivne programe.

            Specifični cilj:

            - podići nivo znanja i svesti kod dece i školske dece o štetnom uticaju droga.

            Mere (aktivnosti):

            - razvijanje zdravih stilova života mladih (vršnjačka edukacija);

            - razvijanje socijalnih veština;

            - pružanje informacija o rizicima konzumiranja droga mladima i roditeljima kroz školske kurikulume i radionice u školama;

            - indentifikacija i redukcija faktora rizika u školskom okruženju;

            - edukacija nastavnog kadra (edukacija edukatora).

            Radna sredina

            Preventivni programi za radnu sredinu moraju da sadrže aktivnosti koje se odnose na edukaciju i senzibilizaciju za problem korišćenja droga zaposlenih, rukovodećeg kadra, predstavnika sindikata i preventivnih službi. Takođe je važno omogućavanje adekvatnog tretmana osobama koje su pod rizikom ili su već zavisne od droga. Neophodno je organizovati aktivnosti u cilju sprečavanja korišćenja droga na radnom mestu, sa posebnim akcentom na zaposlene koji su pod povećanim rizikom zbog profesionalnog opterećenja: vozači motornih vozila, piloti, zdravstveni radnici i dr.

            Specifični cilj:

            - podići nivo znanja i svesti kod zaposlenih i poslodavaca o štetnom uticaju droga.

            Mere (aktivnosti):

            - edukacija i senzibilizacija rukovodećeg kadra za probleme vezane za droge;

            - edukacija zaposlenih o rizicima vezanim za droge;

            - omogućavanje adekvatnog tretmana osobama pod rizikom;

            - smanjenje stigmatizacije i diskriminacije zavisnika od droga u radnoj sredini.

            Zajednica

            Intervencije u zajednici odnose se na mobilizaciju i aktivno učešće svih građana i civilnog sektora (nevladine organizacije i dr.), kao i odgovarajućih ustanova u oblasti unutrašnjih poslova, sudstva, zdravstvene i socijalne zaštite, i dr. u sprovođenju programa prevencije zloupotrebe droga. Promovisanje volonterstva u primarnoj prevenciji je takođe jedan od zadataka zajednice.

            Specifični cilj:

            - ojačati uključivanje lokalne samouprave i civilnog sektora u preventivne programe.

            Mere (aktivnosti):

            - edukativni programi za različite grupe, naročito mlade;

            - promotivne kampanje o zdravim stilovima života;

            - informisanje građana putem medija o štetnom uticaju droga;

            - obeležavanje svetskog dana borbe protiv droga i sl;

            - programi za mlade kroz terenski rad (outreach).

            Druge institucije

            Druge institucije kao što su domovi za decu bez roditeljskog staranja, zavodi za vaspitanje dece i omladine, vojne ustanove, vaspitno-popravni domovi i kazneno-popravni zavodi za maloletnike za izvršenje kazne, kazneno-popravni zavodi i dr. zahtevaju posebne programe prevencije.

            Deca i mladi smešteni u ustanove socijalne zaštite suočavaju se sa brojnim faktorima rizika što ih čini posebno osetljivom populacijom.

            Specifični cilj:

            - podići nivo znanja i svesti kod dece i osoba koje borave u institucijama o štetnom uticaju droga.

            Mere (aktivnosti):

            - posebni edukativni programi za decu u domovima bez roditeljskog staranja;

            - sprovođenje posebnih programa primarne prevencije.