Faza detoksikacije i stabilizacije

Medicinska detoksikacija predstavlja početni i akutni stadijum lečenja bolesti zavisnosti sa ciljem apstinencije. Međutim, stručni izraz `detoksikacija’ se odnosi i na sindrom potpunog odvikavanja (tj. neuro-adaptaciju) kao i na stanje stabilizacije akutnih fizioloških i emocionalnih simptoma koji se javljaju nakon prestanka uzimanja opojnih supstanci.

`Potpuna detoksikacija´ je neophodna samo u slučajevima zavisnosti od određenih vrsta psihoaktivnih supstanci, naročito nikotina, alkohola, opijuma (dobija se od opijumskog maka), barbiturata i benzodiazepina. Pri odvikavanju od ovih vrsta supstanci najčešće nastaju sledeći simptomi: glavobolja, bol u kostima, groznica, drhtavica, napadi i konvulzije u težim slučajevima, vodnjikave oči, curenje iz nosa, dijareja i emocionalni problemi. I same opojne droge mogu da budu uzročnici ovih simptoma, ali, iako se ovi simptomi izuzetno teško podnose, vrlo retko su opasni po život pacijenta. Alkohol, barbiturati i benzodiazepini mogu takođe da izazovu napade, konvulzije i srčanu aritmiju i da ugroze život pacijenta, zavisno od istorije bolesti i opšteg zdravstvenog stanja zavisnika.

U svim slučajevima prestanka redovnog uzimanja droge, uključujući amfetamine, kokain i halucinogene droge, nastaje akutni period fiziološke i emocionalne nestabilnosti (kod halucinogenih droga taj period traje jedan do tri dana, a kod amfetamina ili kokaina traje i do dve nedelje). Iako zavisnici ovaj period teže podnose, njihovo stanje će se u skoro svim slučajevima smiriti i bez zvanične zdravstvene nege.

Pokazatelji uspeha u fazi detoksikacije i stabilizacije

• Značajno poboljšanje fiziološkog i emocionalnog stanja
• Odsustvo ozbiljnih zdravstvenih ili psihičkih komplikacija
• Integracija i učestvovanje u rehabilitacionom programu

Faza rehabilitacije i prevencije recidiva

Za rehabilitaciju su spremni oni pacijenti kod kojih je završen akutni period fizioloških ili emocionalnih posledica apstinencije i kojima je potrebno usmerenje ka promeni ponašanja i suzbijanju žudnje za drogom. Praktični ciljevi ove etape lečenja jesu da se spreči povratak drogi, što bi zahtevalo ponovnu detoksikaciju/stabilizaciju; da se pacijentu pomogne da suzbije žudnju za alkoholom i/ili drogom, putem održavanja potpune apstinencije ili putem supstitucione terapije; i da se pacijentu pomogne u poboljšanju sopstvenog zdravlja i uspešnom obavljanju društvenih funkcija, jer je ovaj oblik napretka u stilu življenja važan da bi se održala kontrola nad upotrebom droge.

Iako širom sveta većina programa za rehabilitaciju polaze od apstinencije kao osnovnog cilja, postoji značajan broj programa u Australiji, Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, a sve više i u ostalim delovima sveta, koji terapiju sprovode na bazi lekova koji blokiraju efekat opojnih droga, čime se sprečava ponovna upotreba opojnih supstanci.

Pokazatelji uspeha u fazi rehabilitacije i prevencije recidiva

Svi oblici lečenja bolesti zavisnosti u fazi rehabilitacije sprovode se sa ciljem da se postignu sledeća četiri rezultata:

• Da se održi fiziološki i emocionalno poboljšano stanje postignuto u toku detoksikacije/stabilizacije, da se spreči potreba za ponovnom detoksikacijom (u terapijama sa apstinencijom kao osnovnim ciljem);
• Da se podstrekne i održi smanjena upotreba alkohola i opojnih droga;
• Da se poduči, oblikuje i podrži ponašanje koje vodi ka poboljšanju ličnog zdravlja, uspešnijem funkcionisanju u društvu, i smanjenom riziku po zdravlje i sigurnost ostale javnosti (npr. HIV/SIDA);
• Da se poduče i podstreknu promene u ponašanju i stilu življenja koje isključuju upotrebu droge.

Važni faktori u određivanju ishoda lečenja

Glavni čionioci ili sastavni delovi lečenja koji vode ka boljem ishodu lečenja nakon faze rehabilitacije, jesu:

• Što duži period lečenja
• Pojačana motivacija (finansijska podrška za pohađanje programa i apstinenciju)
• Individualni razgovori sa ličnim stručnim savetnikom
• Korišćenje usluga zvaničnih ustanova za mentalno zdravlje, zapošljavanje i zaštitu porodice
• Upotreba lekova kojima se suzbija žudnja za drogom i ujedno efekat droge i kojima se smanjuju psihički simptomi
• Pripadanje i učestvovanje u aktivnostima grupa za samopomoć nakon rehabilitacije