Tercijalna prevencija podrazumeva prevenciju ponovne pojave bolesti, odnosno sprečavanje ili ograničavanje efekata preostalih simptoma.Tercijalna prevencija svakako znači LEČENJE I REHABILITACIJU zavisnika, i njihovu REINTEGRACIJU u društvo.

Iz Nacrta strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2008. do 2012. godine

3.3. Lečenje

Lečenje je proces kojim se postižu apstinencija, odnosno smanjenje korišćenja droga i smanjenje posledica do kojih korišćenje droga može dovesti. Savremeni programi lečenja su koncipirani tako da u sebi integrišu farmakološke, psihoterapijske i socioterapijske metode i intervencije, a prilagođeni su individualnim potrebama i mogućnostima svakog pacijenta.

Lečenje se sprovodi kroz organizovani sistem zdravstvene zaštite i u skladu sa usvojenom doktrinom lečenja i važećim zakonima u Republici Srbiji. Svi programi lečenja su usklađeni sa propisanim standardima, smernicama i protokolima.

Ciljevi jesu:

1) povećanje broja korisnika droga obuhvaćenih programima lečenja;

2) povećanje dostupnosti programa lečenja, uključujući i supstitucionu terapiju;

3) smanjenje morbiditeta i mortaliteta kao posledice korišćenja droga (povećanje efikasnosti lečenja).

Mere:

– definisanje doktrine, smernica i protokola lečenja;

– donošenje propisa u oblasti lečenja bolesti zavisnosti;

– unapređenje organizacije i kvaliteta rada zdravstvene službe, uključujući i kazneno-popravne zavode;

– povećanje kapaciteta za vanbolničko lečenje (ambulante, dnevne bolnice);

– sprovođenje kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i saradnika koji učestvuju u terapijskim programima;

– obezbeđivanje savremenih farmakoloških preparata.

Usvojeni princip decentralizacije u prvom koraku podrazumeva definisanje četiri centra – referentne zdravstvene ustanove za prevenciju, ranu dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac), za teritoriju koja pokriva dva miliona stanovnika.

Prevencija, rana dijagnostika i lečenje se sprovodi uz kontinuiranu saradnju zdravstvenih ustanova sa: centrima za prevenciju pri organima lokalne samouprave, organima unutrašnjih poslova, pravosuđem, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, crkvom, poslodavcima, nevladinim organizacijama i dr.

3.4. Rehabilitacija i socijalna reintegracija

Rehabilitacija i socijalna reintegracija predstavljaju skup aktivnosti i mera kojim se osobama koje su koristile ili koriste droge pomaže da se uključe u različite oblike društvenog života, poboljšaju kvalitet života i smanje štetne posledice prouzrokovane korišćenjem droga (siromaštvo, neobrazovanost, nezaposlenost, kriminalitet, prostitucija, HIV i druge krvnoprenosive bolesti, socijalna depraviranost, mentalni poremećaji i sl).

Programi rehabilitacije i socijalne reintegracije usklađeni su sa usvojenom doktrinom lečenja i propisima u ovoj oblasti.

Ciljevi jesu:

1) uključiti što veći broj osoba koje su koristile droge u programe rehabilitacije i socijalne reintegracije;

2) povećati rehabilitacione potencijale korisnika droga za bolje funkcionisanje u porodici ili drugoj društvenoj grupi;

3) omogućiti završetak školovanja, prekvalifikaciju, zapošljavanje i efikasno radno funkcionisanje;

4) smanjiti broj osoba koje se vraćaju korišćenju droga nakon lečenja.

Mere:

– razvijanje programa rehabilitacije i socijalne reintegracije (ustanove socijalne zaštite, nevladine organizacije i druga udruženja);

– kontinuirana edukacija osoba koje realizuju programe;

– razvijanje tehnika motivacije za pristupanje terapijskim ili programima za smanjenje štete prouzrokovane korišćenjem droga i upućivanje u iste;

– osnivanje i vođenje terapijskih zajednica i komuna, osnivanje stambenih jedinica za rehabilitovane zavisnike i porodice sa decom;

– osnivanje udruženja zavisnika, udruženja roditelja i drugih članova porodica u cilju samopomoći i uzajamne pomoći;

– omogućavanje lakšeg završavanja školovanja, prekvalifikacije i zapošljavanja za zavisnike koji dolaze iz terapijskih zajednica, komuna ili iz kazneno-popravnih zavoda.