Pod preventivnim radom podrazumevaju se intervencije pre nego što se pojavi zdravstveni problem, što znači prekidanje mreže uzročno posledičnih veza koje dovode do zdravstvenog i socijalnog problema. Primarna prevencija se bavi uticajima na ponašanje i stavove ciljnih grupa. To obuhvata motivaciju ljudi da promene svoj način života u željenom pravcu.

Iz Nacrta startegija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2008. do 2012. godine:

3.1 Primarna prevencija

Primarna prevencija ima za cilj promovisanje života bez droga i sprečavanje korišćenja droga, naročito kod mladih.

Primarna prevencija može biti opšta, selektivna i indikovana, zavisno od toga da li je usmerena na celokupnu zajednicu, određene populacione grupe (u predškolskim ustanovama, školama, porodici, radnoj sredini i sl.) i pojedince ili grupe pod povećanim rizikom (vozači, piloti, zdravstveni radnici, vojnici, deca u domovima bez roditeljskog staranja, zatvorenici i dr.).

Ciljevi jesu:

1) smanjiti broj novih korisnika droga;

2) sprečiti ili odložiti prvi kontakta sa drogom;

3) podići nivo svesti pojedinca i društva o rizicima od droga;

4) mobilisati zajednicu u borbi protiv droga;

5) promovisati život bez droga.

Porodica

Edukacija roditelja i staratelja je vrlo važan segment na polju primarne prevencije. Osim osnovne edukacije roditelja o drogama, neophodno je osposobljavanje roditelja za dobru komunikaciju sa decom i jačanje sposobnosti porodice za rešavanje kriznih momenata. Porodica treba da pruži uslove za zdravo odrastanje dece, njihovo informisanje i donošenje odgovarajućih odluka.

Uz programe edukacije o uspešnom roditeljstvu, programe za razvoj socijalnih veština mladih, kao i programe za osnaživanje dece i mladih, kao i njihovih porodica neophodno je formiranje porodičnih savetovališta ili centara koji bi imali savetodavno – informativnu ulogu.

Specifični cilj:

– podići nivo znanja roditelja i staratelja o štetnom uticaju droga.

Mere (aktivnosti):

– edukacija roditelja i staratelja o drogama kroz rad stručnih saradnika u školama;

– unapređenje savetodavnog rada u ustanovama primarne zdravstvene zaštite i motivisanje zdravstvenih radnika za rad sa roditeljima i starateljima;

– razvijanje asertivne komunikacije roditelja sa decom;

– jačanje tehnika i sposobnosti za rešavanje problema i kriznih situacija u porodici.

Predškolske i školske ustanove

Bazični princip je uključenje predškolskih i školskih ustanova, kao celine, odnosno zajedničko učešće nastavnika, roditelja i dece u programima prevencije koji treba da su informativnog i edukativnog karaktera. Programi treba da budu prilagođeni uzrastu dece i prijemčivi, a takođe ih je nužno usmeriti i na rano indentifikovanje rizične grupe dece za koje treba razviti zaštitne preventivne programe.

Specifični cilj:

– podići nivo znanja i svesti kod dece i školske dece o štetnom uticaju droga.

Mere (aktivnosti):

– razvijanje zdravih stilova života mladih (vršnjačka edukacija);

– razvijanje socijalnih veština;

– pružanje informacija o rizicima konzumiranja droga mladima i roditeljima kroz školske kurikulume i radionice u školama;

– indentifikacija i redukcija faktora rizika u školskom okruženju;

– edukacija nastavnog kadra (edukacija edukatora).

Radna sredina

Preventivni programi za radnu sredinu moraju da sadrže aktivnosti koje se odnose na edukaciju i senzibilizaciju za problem korišćenja droga zaposlenih, rukovodećeg kadra, predstavnika sindikata i preventivnih službi. Takođe je važno omogućavanje adekvatnog tretmana osobama koje su pod rizikom ili su već zavisne od droga. Neophodno je organizovati aktivnosti u cilju sprečavanja korišćenja droga na radnom mestu, sa posebnim akcentom na zaposlene koji su pod povećanim rizikom zbog profesionalnog opterećenja: vozači motornih vozila, piloti, zdravstveni radnici i dr.

Specifični cilj:

– podići nivo znanja i svesti kod zaposlenih i poslodavaca o štetnom uticaju droga.

Mere (aktivnosti):

– edukacija i senzibilizacija rukovodećeg kadra za probleme vezane za droge;

– edukacija zaposlenih o rizicima vezanim za droge;

– omogućavanje adekvatnog tretmana osobama pod rizikom;

– smanjenje stigmatizacije i diskriminacije zavisnika od droga u radnoj sredini.

Zajednica

Intervencije u zajednici odnose se na mobilizaciju i aktivno učešće svih građana i civilnog sektora (nevladine organizacije i dr.), kao i odgovarajućih ustanova u oblasti unutrašnjih poslova, sudstva, zdravstvene i socijalne zaštite, i dr. u sprovođenju programa prevencije zloupotrebe droga. Promovisanje volonterstva u primarnoj prevenciji je takođe jedan od zadataka zajednice.

Specifični cilj:

– ojačati uključivanje lokalne samouprave i civilnog sektora u preventivne programe.

Mere (aktivnosti):

– edukativni programi za različite grupe, naročito mlade;

– promotivne kampanje o zdravim stilovima života;

– informisanje građana putem medija o štetnom uticaju droga;

– obeležavanje svetskog dana borbe protiv droga i sl;

– programi za mlade kroz terenski rad (outreach).

Druge institucije

Druge institucije kao što su domovi za decu bez roditeljskog staranja, zavodi za vaspitanje dece i omladine, vojne ustanove, vaspitno-popravni domovi i kazneno-popravni zavodi za maloletnike za izvršenje kazne, kazneno-popravni zavodi i dr. zahtevaju posebne programe prevencije.

Deca i mladi smešteni u ustanove socijalne zaštite suočavaju se sa brojnim faktorima rizika što ih čini posebno osetljivom populacijom.

Specifični cilj:

– podići nivo znanja i svesti kod dece i osoba koje borave u institucijama o štetnom uticaju droga.

Mere (aktivnosti):

– posebni edukativni programi za decu u domovima bez roditeljskog staranja;

– sprovođenje posebnih programa primarne prevencije.