Pod sekundarnom prevencijom se podrazumeva RANO OTKRIVANJE zavisnika ili poremećaja ponašanja uzrokovanih uzimanjem psihoaktivnih supstanci i alkohola koji je već u razvoju ali još nije klinički vidljiv. Pored toga, sekundarna prevencija uključuje i dijagnosticiranje i motivaciju za lečenje. Rano otkrivanje i prihvatanje lečenja je od posebnog značaja za uspešno suzbijanje alkoholizma i narkomanije. Svakako da su rezultati lečenja bolji ako se ono ranije započne. Veoma je važno započeti lečenje prije nego što se razvije psihička I fizička zavisnost, a najbolje je započeti lečenje kad se klijent nalazi u toj eksperimentalnoj fazi.

Iz Nacrta strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2008. do 2012. godine

3. 2. Rano otkrivanje i intervencije

Rano otkrivanje je prepoznavanje osoba kod kojih postoji zloupotreba droga, a još nije razvijena zavisnost, kao i efikasno otkrivanje onih kojima je potrebna stručna pomoć.

Rane intervencije su mere kojima se osobe kod kojih postoji zloupotreba droga motivišu da smanje ili prekinu uzimanje droga, a osobe koje imaju razvijenu zavisnost da što pre započnu lečenje.

Ciljevi jesu:

1) sprečiti da povremeno uzimanje droga preraste u redovno korišćenje;

2) zaustaviti proces narušavanja zdravlja osoba koje redovno uzimaju drogu.

Mere (aktivnosti):

– unapređenje programa za rano otkrivanje i protokola za ranu dijagnostiku osoba koje povremeno koriste droge;

– koordinisana aktivnost službi za prepoznavanje i rešavanje problema i potreba osoba u riziku;

– unapređenje savetovališta za rad sa osobama koje povremeno koriste droge;

– unapređenje programa za rano otkrivanje i intervenciju posebno kod maloletnika i dece roditelja zavisnika;

– razvijanje terenskog rada radi uspostavljanja što ranijeg kontakta sa osobama koje koriste droge i njihovim porodicama;

– mobilizacija zajednice – promocija zdravih stilova življenja kroz različite aktivnosti i kampanje;

– efikasne aktivnosti na polju smanjenja ponude droga;

– kontrola droga u saobraćaju.