IZ NACRTA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV DROGA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2008. DO 2012.GODINE

3.5. Programi smanjenja štetnih posledica

Programi smanjenja štetih posledica predstavljaju skup aktivnosti umerenih na smanjenje posledica (zdravstvenih, socijalnih i dr.) do kojih dovodi korišćenje droga.

Programi smanjenja štetih posledica namenjeni su osobama koje ne mogu da prestanu sa korišćenjem droga u cilju postizanja pozitivnih promena stavova i ponašanja u zaštiti svog i zdravlja drugih.

Ciljevi jesu:

1) smanjiti širenje infektivnih bolesti (hepatitis B i C, HIV):

2) smanjiti smrtnost korisnika droga;

3) smanjiti kriminalitet povezan sa korišćenjem droga;

4) smanjiti stigmatizaciju i diskriminaciju;

5)smanjiti ekonomske troškove izazvane posledicama korišćenja droga.

Mere:

– razvijanje mreže zdravstvenih ustanova za primenu supstitucione terapije (metadon, i dr)

– razvijanje terenskog rada i uličnih timova (outreach);

– razvijanje mesta za kontakt i informisanje zavisnika, dnevnih i noćnih utočišta;

– pružanje informacija u vezi sa rizicima kod korišćenja droga i edukacija o merama za smanjenje rizika (uključujući i informisanje korisnika o merama zaštite od predoziranja);

– edukacija o postupcima kod predoziranja;

– dostupnost kondoma i podsticanje na korišćenje kondoma;

– razvijanje programa razmene špriceva i igala;

– informacije i olakšavanje pristupa zdravstvenim i socijalnim službama i pomoć za uključivanje u programe lečenja i rehabilitacije;

– uvođenje programa za smanjenje štetnih posledica u kazneno-popravne zavode;

– pružanje pomoći organizacijama zavisnika;

– dobrovoljno, poverljivo i besplatno testiranje na HIV virus i viruse hepatitisa B i C.

Ove programe sprovode, sem profesionalaca, nevladine organizacije, edukovani volonteri, bivši korisnici droga i dr.